State / District / Cities
Gujarat :-
Ahmedabad Surat Rajkot
Maharashtra :-
Ahmednagar Mumbai Pune
Nagpur Sangli Kolhapur
Karnataka :-
Bangalore Hubli
Madhya Pradesh :- Bhopal
Telangana :- Hyderabad
Rajasthan :- Jodhpur
Andhra Pradesh :- Vijayawada
Haryana :- Yamuna Nagar